Család- és Gyermekjóléti Központ

Megalakulás, keretek

Megalakulás

A gyermekvédelmi törvény 2016. január 1. napjával történt változásával a családsegítés alapszolgáltatás és a gyermekjóléti alapellátás szakmai és strukturális változásával létrejöttek a járási székhelyeken a család-és gyermekjóléti központok, járási lefedettséggel. A központok létrehozásának egyik fő célja a gyermekjóléti alapellátások megerősítése volt. A család-és gyermekjóléti központ szakmai egység ellátási területe: a Székesfehérvári járás közigazgatási területe

Szakmai egységünk munkatársai

Esetmenedzserek:(Ők az eset felelősök), akik terveznek, koordinálnak, szociális segítő munkát végeznek. Végzetségük szerint zömében szociális munkás, szociálpedagógus szakemberek.

Tanácsadók:akik a speciális szolgáltatásokat nyújtják. Végzetségük sokszínű: pszichológusi, család konzulensi, jogi, dráma pedagógiai, mediátori.

A szakmai egység feladatai

I. Hatósági tevékenységhez kapcsolódó:

 • Gyermekvédelmi intézkedést kezdeményez
  1. a gyermek védelembevételét,
  2. súlyos veszélyeztetés esetén a gyermek ideiglenes elhelyezését,
  3. nevelésbevételét.
 • Javaslatot készít veszélyeztetettség mértékének megfelelően
  • a gyermek védelembe vételére,
  • családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására,
  • a gyermek tankötelezettségének előmozdítására,
  • a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyre illetve annak megváltoztatására.
 • Bűnismétlés megelőzése érdekében együttműködik a megelőző pártfogó felügyelővel, ha a gyámhatóság elrendelte a megelőző pártfogást.
 • A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében – együttműködve a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal – a szociális segítő munkát koordinálja, végzi, a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és gyermek közötti kapcsolat helyre állításához.
 • Utógondozást végez a gyermek családba történő visszailleszkedése érdekében.
 • Védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, a szociálissegítő munkát koordinálja, szükség esetén végzi. Megkeresésre a családi pótlék természetben történő nyújtáshoz a pénzfelhasználási tervet elkészíti.

II. Szakmai támogatás nyújtása az ellátási területen működő gyermekjóléti szolgálatoknak. Járási jelzőrendszeri koordinációs feladatok ellátása.

III. Speciális szolgáltatások nyújtása

 • családkonzultáció, (link az adott fülre)
 • jogi tájékoztatás, (link az adott fülre)
 • kapcsolattartási ügyelet, (link az adott fülre)
 • készenléti szolgálat, (link az adott fülre)
 • kórházi szociális munka, (link az adott fülre)
 • pszichológiai tanácsadás, (link az adott fülre)
 • utcai (lakótelepi) szociális munka, (link az adott fülre)

Családkonzultáció

A családkonzultáció segítő, gyógyító beavatkozás, amely emberi kölcsönhatás, kommunikáció révén próbál változást létrehozni az élmények átélésének és feldolgozásának módjában, valamint a magatartásban. A családkonzultáció során a család, mint rendszer jelenik meg, ahol a tagok kölcsönösen hatnak egymásra, a tevékenység fókuszában ezért a családtagok állnak.

A családkonzultáció egy aktív folyamat, melynek végső célja egy új szemlélet kialakítása, illetve pozitív irányú változás elérése annak érdekében, hogy a család és tagjai hatékonyabban küzdjenek meg a mindennapi problémákkal. A családban felmerülő nehézségek lehetnek a gyerekneveléssel kapcsolatos kérdések, házastársak között megbúvó kezeletlen konfliktusok, a gyermek tanulási zavara, a gyermekkel kapcsolatos egyéb problémák, szenvedélybetegség; hangulati zavarok; pszichoszomatikus megbetegedések.

A családkonzultáción két, megfelelő végzettséggel rendelkező tanácsadó van jelen, az ülések számát a probléma nehézsége, a tagok együttműködési készsége befolyásolja. A családkonzultációban a felnőtteken kívül a gyerekek is részt vehetnek. A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe a családsegítő vagy esetmenedzser javaslata alapján.

Jogi tájékoztatás

Tájékoztatás keretében a szolgáltatást igénybe vevő az Intézmény feladatkörébe tartozó problémakörökben információt kap a kérdésére a jogairól és a kötelezettségeiről, a követendő eljárásról, a hatósági ügyintézés helyéről, a jogi ügyével kapcsolatos szervezetek ügyfélfogadási idejéről.

A jogi tanácsadás keretében az ügyre vonatkozó jogszabályok ismeretében a szolgáltatást igénybe vevő javaslatot kap jogainak érvényesítésére, az ügy megoldására vonatkozóan.

A Központ által biztosított jogi tájékoztatás a munkajog, társadalombiztosítási jog, polgári jog, családjog és a közigazgatási eljárások jogterületén nyújt segítséget.

A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe a családsegítő vagy esetmenedzser javaslata alapján.

Kapcsolattartási ügyelet

A kapcsolattartási ügyelet fontosságát felismerve az Intézmény már évek óta rendelkezésére áll azon kliensek számára, ahol a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozás máshol nem biztosítható. A zavartalan találkozásra felügyelet mellett kerül sor.

A kapcsolattartási ügyelet biztosítja

 • a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt,
 • a felügyelt kapcsolattartást elrendelő szervvel történt előzetes egyeztetést követően a felügyeletet ellátó szakembert, vagy lehetővé teszi más felügyeletet ellátó szakember jelenlétét,
 • az érintettek kérésére, illetőleg a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció), melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása,
 • a konfliktuskezelő, segítő szolgáltatást vagy az önálló szakmai módszertani programmal rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatást.

A kapcsolattartás az alábbi időpontokban biztosított: előzetes megbeszélést követően szombat délelőttönként 9-13 óra között. A kapcsolattartás elrendelését megelőzően a gyámhivatal, bíróság felveszi az Intézménnyel a kapcsolatot és a szabad kapacitás, valamint a szülők munkarendjéhez igazodóan kerül megállapításra az időpont.

Az elrendelő és kijelölő dokumentum átvétele után az Intézmény tanácsadója felveszi a kapcsolatot a szülőkkel és egy „nulladik találkozás” alkalmával tájékoztatja őket a kapcsolattartás módjáról, egyben megállapodnak – írásba foglalják – azokat a kérdéseket, melyek nem kerültek szabályozásra.

A létrejött, avagy meghiúsult alkalmakról a felügyelő szakember kapcsolattartási esetlapot vesz fel, melyekről felkérésre összegzés készül. Felügyeletet családsegítők, esetmenedzserek vagy tanácsadók látnak el.

Amennyiben a kapcsolattartásnak a felek nem tesznek eleget, vagy nem megfelelően, akkor a tanácsadó javaslattal él az illetékes hatóság irányába, a kapcsolattartás felülvizsgálata, módosítása céljából.

Készenléti szolgálat

A készenléti szolgálat célja a Központ nyitvatartási idején kívül felmerülő, elsősorban gyermekekkel kapcsolatos krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.

A Központ tájékoztatást nyújt a lelkisegély-telefonvonal elérhetőségéről.

Nyitvatartási időn kívül hívható ingyenes, zöld számunk: +36/80-696-011

Kórházi szociális munka

Az Intézmény alkalmazásában álló kórházi szociális munkás koordináló feladatot lát el elsődlegesen a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház és a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai egysége között. Az érkezett jelzésekre az illetékességi területébe tartozó gyermek esetén a lehető legrövidebb időn belül felkeresi a Kórházat, és a gyermek szükségleteinek megfelelő ellátást kezdeményez.

További feladat a szociális válsághelyzetben lévő anyának, szülőnek és gyermekének való segítségnyújtás, a gyermeket veszélyeztető tényezők megelőzése, megszüntetése, valamint a gyermekelhanyagolás és gyermekbántalmazás észlelése esetén jelzés a gyámhivatal felé.

Abban az esetben, ha az érintett gyermek, család más gyermekjóléti szolgáltató ellátási területébe tartozik, segítséget nyújt a tanácsadó/kórházi szociális munkás és az illetékes szolgáltató kapcsolatfelvételében.

Pszichológiai tanácsadás

A Központ pszichológiai tanácsadás keretében tanácsadást, konzultációt, terápiát biztosít az Intézmény szolgáltatásaira jogosult személyeknek (gyermekeknek, szülőknek, egyéneknek, pároknak, családoknak). A gondozásban lévő gyermekéknél felmerülő igény esetén pszichológiai ellátás nyújtása történik, amely lehet szülőkonzultáció, családkonzultáció, gyermekekkel pszichológiai foglalkozás és terápia.

A tanácsadás keretében az alábbi feladatokat végzi a Központ tanácsadó/pszichológusa (továbbiakban: pszichológiai tanácsadó):

Pszichodiagnosztikai munka

A kliensek problémái, életvezetési nehézségei mögött olyan mentális bajok is állhatnak, amelyek megakadályozzák az adekvát problémamegoldást. Ha ennek gyanúja felmerül, akkor a pszichológus tesztek segítségével rávilágíthat erre. Javaslatára a szolgáltatást igénybe vevő bekerül a megfelelő ellátórendszerbe (pszichiátriai gondozó, kórház), ahol orvosi kezeléssel olyan állapotba hozzák, amiben problémáinak kezeléséhez szükséges képességeit adekvátan tudja működtetni.

Krízisintervenció

Krízis esetén a pszichológiai tanácsadó a családsegítővel/esetmenedzserrel együtt vesz részt a krízisintervencióban, melynek során – ha szükséges – terepre megy. A krízis protokollja szerint elsődleges a közvetlen veszély elhárítása: a megfelelő védettség biztosítása, a biztonságos közeg megteremtése, ill. a társas támogatottság felépítése. A pszichológiai tanácsadó feladata a biztonságérzet helyreállítása, az öngondoskodás visszaállítása. Közös munka a jövőre vonatkozó védelmi terv kimunkálása.

Utcai (lakótelepi) szociális munka

A szociális munka célja, hogy felkutassa és elérje az elsősorban veszélyeztetett gyermekeket, fiatalokat és számukra alternatívákat kínáljon szabadidejük eltöltésére, valamint helyet biztosítson kortársaikkal, vagy éppen más korosztályokkal való találkozásaikra.

Különös figyelmet fordítunk azokra a fiatalokra, akik napközben az iskolai órákról kimaradnak, illetve akik otthonról önkényesen eltávoznak, vagy gondozójuk a lakásból kitett.

Az utcai- és lakótelepi szociális munka célja:

 • a gyermekek veszélyeztetettségének csökkentése, közvetlen kapcsolatteremtéssel,
 • a gyermekek tájékoztatása a gyermekjóléti szolgáltatásokról,
 • szükség esetén a gyermek közvetítése intézmények, illetve szolgáltatások felé,
 • deviáns csoportokhoz való csatlakozás megelőzése,
 • az iskola világába való „visszatérés” segítése,
 • alternatív szabadidős programok megszervezése (csoportok, rendezvények, sportversenyek).

Az utcai- és lakótelepi szociális munkások feladata, hogy felderítsék a Központ ellátási területén azokat a köztereket, ahol a gyermekek valószínűsíthetően megtalálhatók. Cél, hogy ezekkel a fiatalokkal a kapcsolatfelvétel megtörténjen, és az iskolából való hiányzás oka kiderüljön.

A szakember és a gyermek találkozásakor elsősorban nem a felelősségre vonás a cél. Az utcai- és lakótelepi szociális munkások feladata az is, hogy a gyermekeket tájékoztassák a gyermek- és szabadidős programokról – melyekről minden hónapban összesítés készül – és lehetőség szerint be is vonják őket abba. Tájékoztatásuk során arról is információt adnak, hogy a gyermekek hova fordulhatnak problémáikkal, panaszaikkal.

A fiatalok, gyerekek elérésében, problémáik, személyiségük megismerésében nagy segítség lehet az iskola. Ennek érdekében az intézmények – személyes felkeresés alkalmával – tájékoztatást kapnak a speciális szolgáltatásokról.

Ezen speciális szolgáltatás körében az alábbi programokat kínáljuk:

 • tematikus csoportfoglalkozások,
 • készségfejlesztő drámafoglalkozások,
 • „játékos napok” – Műhelyfoglalkozások, Klubfoglalkozások
 • szabad interakciós csoportfoglalkozások
 • szabadtéri programok
 • korrepetálás
 • táborok