Észlelő és Jelzőrendszer

A Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egysége Székesfehérvár ellátási területen az egyének, családok, gyermekek problémáinak időben történő felismerése és annak enyhítése, megoldása érdekében veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert működtet.

Az észlelő és jelzőrendszer egyfajta védőhálóként veszi körül a rászorulókat városunkban.
Bárki jelezhet Szolgálatunk felé a környezetében tapasztalt problémáról, nehézségről.
Különös szerepe van jelzőrendszerünk hatékony működésében a gyermekeket ellátó, oktató szakembereknek, intézményeknek jelzési kötelezettségük által, a veszélyeztetettség felismerésében és továbbításában.
Székesfehérvár nagyvárosi jellegéből adódóan az észlelő-és jelzőrendszeri tagjainak köre igen kiterjedt, sokszínű. Az egészségügyi, oktatási, szociális intézmények, illetve a hatóságok szakemberei rendszeresen találkoznak és együttműködnek a Család -és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel a hatékony problémamegoldás, megelőzés érdekében.

Amennyiben olyan információ birtokába jut, amely egy gyermek bántalmazására, súlyos elhanyagolására vagy egyéb más veszélyeztető vagy súlyos veszélyeztető ok fennállására enged következtetni, kérem, haladéktalanul tegye meg jelzését szolgálatunk felé! Jelzését megteheti Intézményünk elérhetőségének bármelyikén.
A gyermekek bántalmazására, elhanyagolására vonatkozó jelzést tevő intézmény illetve személy adatait erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan kezeljük!

Székesfehérvár települési jelzőrendszeri felelőse: 

Ladányi – Nagy Judit
Telefon: +36/70-501-6140,
E-mail: jelzorendszer@csaladesgyermekjolet.fehervar.hu, jelzorendszer@fehervar.hu

Ha kérdése van, keresse bizalommal kollégánkat.

Szakmai háttér, jogi szabályozás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) rendelkezik az észlelő- és jelzőrendszer tagjairól, feladatairól.

17. § (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el – a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében – a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében
a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
c) a köznevelési intézmények,
d) a rendőrség,
e) az ügyészség,
f) a bíróság,
g) a pártfogó felügyelői szolgálat,
h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
j) az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
k) a munkaügyi hatóság,
l) a javítóintézet,
m) a gyermekjogi képviselő,
n) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
o) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.

A fentiekben felsorolt intézmények, személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál amennyiben a gyermek veszélyeztetettségére utaló információ birtokába jutnak. A gyermekek bántalmazása, súlyos elhanyagolása vagy egyéb más súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén kötelesek hatósági eljárást is kezdeményezni. A gyermekek bántalmazására, elhanyagolására vonatkozó jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény illetve személy adatait a Gyvt. 17. § (2a) szerint erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan kezeli a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.9.1-15-SF1-2016-00001 “A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” elnevezésű pályázatában konzorciumi partnerével, a Székesfeérvári Család-és Gyermekjóléti Központtal valósítja meg a “Segítő Fehérvár Program”-ot. A Program keretein belül 2019. évben  társadalmi együttműködést segítő közösségi programok kerültek megrendezésre a Feketehegy-Szárazrét Közösségi Központban illetve Feketehegy-Szárazrét városrész területén: